Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Rosnowie im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Historia szkoły

 

Historia Szkoły Podstawowej w Rosnowie

         Początki działania szkoły w Rosnowie sięgają chwili wyzwolenia. W 1945r. nauczyciel T.Garstka organizuje szkołę jednoklasową, realizującą program 4 klas. Z uwagi na małą liczbę uczniów przetrwała ona do 1956r. Szkołą wiodącą była Szkoła Podstawowa w Wyszewie. W roku szkolnym 1956/57 powstaje 5 klasa, uczy 2 nauczycieli. Kolejnym nauczycielem był Zygmunt Dąbrowski. 

         W kolejnych latach szkolnych stan ewidencyjny szkoły podnosi się; powstaje klasa 6, w roku szkolnym 1958/59 - klasa 7. Nauczyciele zmieniali się co roku; po Dąbrowskim pracował Plata, Wolszczakowa, następnie kierownikiem została Stella Oprzędek; nauczycielami zaś: Bożena Żołędziowska, Florek, Tatiana Kaławaj, Czajka, Kiełbińska. W roku szkolnym 1959/60 kierownikiem szkoły zostaje Marian Biernacki; w 7 klasach uczy 4 nauczycieli M. Biernacki, B. Żołędziowska, T. Kaławaj i Romualda Lachowicz. W 1959r. kończą szkołę pierwsi absolwenci (uczniowie kl. VII): Mieczysław Gregorczyk, Zbigniew Mastalerz, Ryszard Iłkiewicz, Roman Kocub, Jarosław Machnik, Wanda Olak, Michał Procanin i Marianna Laskowska. Wychowawczynią była B. Żołędziowska. Liczba dzieci wzrasta, pojawiają się trudności lokalowe, albowiem szkoła w tych latach mieściła się w starym domu przystosowanym na potrzeby szkoły. W XI 1955r. zawiązał się Komitet Budowy nowej szkoły pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego kpt. Mieczysława Pobuty. Inicjatywa została poparta przez wojsko, władze gromadzkie i powiatowe oraz kuratorium. W roku szkolnym 1961/62 wzrasta nadzieja, że lada dzień szkoła zostanie przeniesiona do nowego budynku, albowiem w 1961r. rozpoczęto budowę nowej szkoły. Patronat nad nią obejmuje Jednostka Wojskowa 5069. 14.01.1962r. wmurowano akt erekcyjny pod hasłem "1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego". 

Uroczystego aktu dokonali:

  • ·         D-ca Jednostki Wojskowej 5069 płk Janusz Żywno;
  • ·         Kurator Okręgu Szkolnego Alfons Prondzyński;
  • ·         I Sekretarz KW PZPR w Koszalinie Antoni Kuligowski;
  • ·         I Sekretarz KM PZPR w Koszalinie Alojzy Malicki;
  • ·         Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koszalinie Mieczysław Bęcki;
  • ·         Przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Manowie Jan Jakubowski
  • ·         Sołtys wsi Rosnowo Wiesław Prokopczuk.

W tymże roku szkolnym 1961/62 do pracy w szkole przychodzi 5 nauczyciel - Stanisława Bulikowska, a zajęcia odbywają się na 2 zmiany. 30.09.1962r. uroczyście oddano nową szkołę do użytku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele WRN, PRN, armii, władz oświatowych, budowniczowie szkoły, mieszkańcy Rosnowa. Przemawiali: Przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Manowie Jan Jakubowski, Sekretarz KW PZPR - Kanarek, z-ca d-cy JW. 5069 mjr Żórawski. Klucz i budynek przekazał kierownikowi Leonowi Kasprzykowskiemu sekretarz KW PZPR Kanarek. 

Szkoła "Pomnik 1000-lecia im. XX-lecia PPR w Rosnowie" została wzniesiona w czynie społecznym ze składek społeczeństwa. "Koszt szkoły wraz z wyposażeniem wynosi ok. 4 mln. zł., z tego praca społeczna żołnierzy JW. Wynosi ok. 800 tys. zł.". przez cały czas budowy pracowalo dziennie ok. 20-40 żołnierzy. Wyróżniali się: kpt. Kurowski, Oprządek, Filipiak oraz dowództwo jednostki. Czyn młodzieży szkolnej w robociźnie przy pracach porządkowych wyniósł ok. 12tys. zł. Leśniczy Chrebor sprezentował szkole maszt oraz 300 sztuk drzewek; Piotr Hajkowicz - 2 m3 drzewa opałowego. 

W roku szkolnym 1962/63 kierownikiem zostaje Leon Kasprzykowski, który przygotował szkołę do otwarcia. W budynku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy "Szkoła Pomnik 1000-lecia im. XX-lecia PPR w Rosnowie". Szkoła posiadała 6 klas o pow. 50m2, 3 pracownie - techniczna, biologiczna i fizyczno-chemiczna; salę gimnastyczną, szatnię, bibliotekę, spółdzielnię uczniowską, natryski. Uroczystości szkolne i państwowe obchodzono w nowej szkole bardzo uroczyście; dały one początek tradycjom szkolnym:

·         1.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

·         12.10 Apel z okazji Święta LWP;

·         14.10 Apel z okazji Dnia Nauczyciela;

·         7.11 Apel z okazji rocznicy WSRP;

·         17.01 Wyzwolenie Warszawy, rocznica utworzenia PPR;

·         26.01 Impreza noworoczna;

·         8.03 Dzień Kobiet;

·         1.05 Akademia 1-majowa;

·         9.05 Apel z okazji Dnia Zwycięstwa;

·         1.06 Międzynarodowy Dzień Dziecka;

·         28.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego.


26.06. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klasy VII:

·         Danuta Kondziołka;

·         Janina Machnik;

·         Julia Wolicka;

·         Józef Mozolewski;

·         Józef Bartłomiejczyk.

Wszyscy absolwenci kontynuowali naukę w szkołach średnich. 

     Rok szkolny 1963/64 rozpoczął się 3.09.1963r. Uczęszczało do szkoły 212 uczniów, w tym 51 7-latków; po przemówieniu L. Kasprzykowskiego kl.II wręczając wiązanki kwiatów powitała kl.I. rada pedagogiczna powiększyła się o Aleksandrę Kębrowską. Wiele wysiłku włożono w organizację imprezy noworocznej; wyróżnił się z pośród rodziców Z. Kurowski, Jan Filipiak, Andrzej Nowiński, Krystyna Bączej, Stanisław Klauz. Bezinteresownej pomocy udzielił szkole pracownik Wydziału Leśnictwa Prezydium PRN - Kazimierz Wojtanowski, który dostarczył szkole 23000 sztuk drzewek ozdobnych oraz 14 obrazów oprawionych (chronione rośliny i zwierzęta). 

W styczniu 1964r. powiększono skład Komitetu Rodzicielskiego. 

    W lutym 1964r. na uroczystym apelu młodzież szkolna, nauczyciele i Komitet Rodzicielski podjeli zobowiązanie uporządkowania otoczenia szkoły, zadrzewienie, ukwiecenie i zalesienie terenu szkolnego. Zobowiązanie było wykonane do 30 V 1964r. Na przełomie lat 60 i 70-tych zaobserwować można wyraźny rozwój organizacyjny szkoły. Kadra składa się już z 10 nauczycieli: I. Mateńko (kierownik), H. Stolarczyk, T. Granicka, T. H.Kozłowska, M. Jonik, Zdzisława Fleszar, Weronika Rawska, Irena Falecka, B. Betlej i B. Żołędziowska. 

       W szkole było 9 oddziałów: kl. I - VIII (w tym kl. VIIa i b). Młodzież szkolna i kadra aktywnie uczestniczyła w zjeździe kombatantek zorganizowanym przez koło ORW w Rosnowie. Współpraca pomiędzy JW. 5069 w Zegrzu Pomorskim a szkołą rozwijała się harmonijnie. Armia przekazała szkole sprzęt audiowizualny (telewizor, radio, magnetofon, itp.) wzbogacając tym samym zasoby szkoły w pomoce dydaktyczne. 

23.01.1971r. zbiorowość szkolna przeżyła szczególny moment: dowódca JW. 5069 ppłk Czesław Bil uroczyście wręczył sztandar na ręce kierownik szkoły I. Mateńko. Został on ufundowany przez dowództwo jednostki, kadrę i pracowników cywilnych Pułku Lotniczego w Zegrzu Pomorskim oraz ORW w Rosnowie. 

                                Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli:

  • Bożena Ferdynus,
  • Krzysztof Ostrowski,
  • Alicja Drzewiecka. 

Współpraca między jednostką a szkołą pogłębiała się. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z oficerami, w wycieczkach na lotnisko, korzystali ze środków lokomocji (autobusy) udostępnianych przez jednostkę. Współdziałanie usankcjonowano podpisaniem w dniu 12 II 1972r. porozumienia o współpracy pomiędzy JW. 5069 w Zegrzu Pomorskim a SP w Rosnowie. Jednostka objęłą patronat nad szkołą i zobowiązała się do udzielania systematycznej pomocy przy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Kierownictwo szkoły zobowiązało się upowszechniać wśród młodzieży tradycje i zadania jednostki oraz uczestniczyć w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. W imieniu szkoły umowę podpisał kierownik H. Gręźlikowski, d-ca JW 5069 ppłk Bil. W tym samym dniu uroczyście oddano do użytku gabinet historii i wych. obywatelskiego, którego wystrój plastyczny został wykonany przez żołnierzy.

Początek lat 70-tych to okres sukcesów SKO - SOP, która w latach 1970/71 oraz 71/72 zajmowała I miejsce w konkursie wojewódzkim SKO, później jeszcze zdobywała czołowe miejsca. Opiekunem była Bożena Żołędziowska, która została dyrektorem szkoły w 1974r.

Od 1973/74r. sukcesy zaczął odnosić Teatr Lalek, którym kierowała Celina Gręźlikowska.

W kwietniu 74r. teatr ze SP w Rosnowie uzyskał nagrodę za szczególne efekty w pracy zespołu z młodzieżą na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Lalkowych. Lata 70-te to okres kształtowania przez grono pedagogiczne przy współpracy z rodzicami własnych tradycji szkolnych. Absolwenci kl.VIII w roku szkolnym 1974/75 zakupili z własnych funduszy zbiór gleb do gabinetu geografii. Tym samym zapoczątkowali tradycję pozostawiania prezentu przez absolwentów dla młodszych kolegów. Prezenty owe (różnorodne środki dydaktyczne) wzbogacały zasoby pomocy dydaktycznych i warsztat pracy nauczycieli. W tym samym roku uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem, który był bardzo uroczysty. 

Ceremoniał np. uroczystego zakończenia roku szkolnego był następujący:

·         Wprowadzenie sztandaru;

·         Hymn państwowy;

·         Wystąpienie dyrektora szkoły;

·         Wystąpienie wychowawcy kl. VIII;

·         Przekazanie sztandaru kl. VII;

·         Wręczenie nagród;

·         Wręczenie świadectw;

·         Ślubowanie uczniów kl. VIII;

·         Wystąpienie uczniów kl. VIII;

·         Pożegnanie kl. VIII przez kl. I;

·         Wyprowadzenie sztandaru;

·         Piosenka pożegnalna kl. VIII.

Na przełomie lat 70 i 80-tych powstał kalendarz imprez szkolnych, składało się nań:

·         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

·         Święto LWP;

·         Dzień Nauczyciela;

·         Andrzejki;

·         Bal Noworoczny;

·         Dzień Ucznia;

·         Dzień Kobiet;

·         Dzień Matki;

·         Międzynarodowy Dzień Dziecka;

·         Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Na ten terminarz nakładały się również działanie szczepu ZHP im. Wł. Broniewskiego, akcje charytatywne, imprezy klasowe i środowiskowe. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w akcji wykopkowej w SHR Zegrze Pomorskie, z której fundusze przeznaczano na imprezę turystyczną kl. VIII. 

Systematycznie rośnie liczba uczniów. Tendencja wzrostowa jest wyraźna w latach 80-tych i na początku 90-tych. W roku szkolnym 1976/77 - do SP uczęszczało 212 uczniów;

·         1982/83 - 309

·         1983/84 - 331

·         1994/95 - 409

Równocześnie wzrastała liczba oddziałów i liczebność kadry pedagogicznej. W roku szkolnym 1980/81 w szkole uczy 10 nauczycieli, 1983/84 16-tu, 1988/89 20-tu, 1989/90 23-ch. W roku szkolnym 1990/91 pojawia się stanowisko wicedyrektora, które obejmuje Elżbieta Hamala. Najliczniejsze grono pedagogiczne było w latach 1995/96 - 1996/97 i liczyło 24 nauczycieli. 

W roku szkolnym 2002/2003 - 280 uczniów uczy się pod kierunkiem 23 nauczycieli. W latach 1979/80 dyrektorem szkoły zostaje Bogusława Betlej. Uczniowie reprezentują szkołę w wielu konkursach przedmiotowych i międzyprzedmiotowych. Od roku 1980/81 z powodzeniem startują we wszystkich eliminacjach odnosząc sukcesy szczególnie na olimpiadach wojewódzkich. 

W dekadzie lat 80-tych największe sukcesy to:

·         1980/81 - biologia Beata Grann - IV m. w olimpiadzie wojewódzkiej; - j. rosyjski Beata Przezdomska - IV m. w olimp. wojewódzkiej;

·         1983/84 - j. polski Anna Glinkowska - III m. w olimp. wojewódzkiej; - j. rosyjski Anna Glinkowska - wyróżnienie.

Zasługi JW 5069 w sprawowaniu patronatu nad szkołą zostały docenione przez władze; Wyróżniono ją medalem Komisji Edukacji Narodowej (12.10.1983r.). Liczba mieszkańców Rosnowa wzrasta. Szeregi uczniów SP również. 

10.X.1984r. powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Rosnowie. W jego składzie działali:

·         Roman Rogalka - przewodniczący;

·         Stanisław Szmalec - z-ca;

·         Bogusława Betlej - sekretarz;

·         Janusz Dowsin;

·         Tadeusz Pawlik;

·         Bolesław Glapiak;

·         Czesław Pusz;

·         Jacenty Ryczkowski;

·         Wiesława Staniszewska;

·         Jan Ziemka.

Pierwszej wpłaty na konto rozbudowy SP w Rosnowie dokonała młodzież szkolna (to My rocznik 1970:) i kadra pedagogiczna (12,320zł.). Pieniądze pochodziły ze sprzedaży surowców wtórnych oraz miesięcznych składek nauczycieli. Tradycją stały się coroczne wpłaty absolwentów naszej szkoły. 

Szczególnym okresem w rozwoju szkoły stał się rok szkolny 1987/88. Pierwszy raz w jej historii zarządy organizacji uczniowskich: SK, SKO, PCK, ZHP wzięły udział w posiedzeniu rady pedagogicznej dyskutując nad problemami szkoły. Reprezentacja szkoły uczestniczyła w spotkaniu z wojewodą koszalińskim J. Czajką i kuratorem M. Statkiewiczem z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Najlepsi uczniowie klas I - III spotkali się z władzami gminy Manowo (przed zakończeniem roku szkolnego). 

Ogromny sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły w sporcie. Zajęli II miejsce w finale XI Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii szkół podstawowych. 

Chór szkolny pod kierownictwem Jadwigi Chumek zajął III miejsce w wojewódzkich eliminacjach chórów szkolnych a'capella. Dorota Nowak zdobyła IV m. w Wojewódzkiej Olimpiadzie J. Polskiego. Do konkursu przygotowywała ją J. Winiarczyk. Szkoła otrzymała pierwszy komputer. 

Sukcesem kadry pedagogicznej i rodziców było zorganizowanie 9 wycieczek krajoznawczo-turystycznych i biwaków. Podobna sytuacja miała miejsce w roku szkolnym 1991/92. Rekord został pobity w roku szkolnym 1998/99 - zorganizowano 22 wycieczki. 

W roku szkolnym 1990/91 wprowadzono pierwszą "jaskółką" prawa oświatowego na teren szkoły: Regulamin oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów. 

19.06.1991r. społeczności szkolnej uroczyście wręczono sztandar. Fundatorem była JW. 5069 w Zegrzu Pomorskim. Przekazał goDowódca Jednostki płk Bilewicz Dyrektor Szkoły Bogusławie Betlej w obecności Kuratora Oświaty St. Polańczyka i Wójta Gminy Manowo F. Klima. 

W roku szkolnym 1992/93 uchwalono podstawowe dokumenty szkolne:

·         Statut szkoły;

·         Regulamin szkoły;

·         Regulamin samorządu uczniowskiego.

W następnym roku - 6.09.1994 - oddano do użytku nowo wybudowany obiekt w SP w Rosnowie. Gośćmi na uroczystości byli Senator RP L. Czerwiński, Wójt F. Klim, Kurator Oświaty St. Polańczyk, D-ca JW. 5069 mjr Seifert, Przewodniczący Rady Gminy Manowo R. Kłosowski. Nowy obiekt ułatwił pracę uczniów i nauczycieli, zajęcia mogły odbywać się na jedną zmianę. 

W ostatniej dekadzie XX w. młodzież szkolna uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych takich, jak m. in.:

·         kolejne edycje WOSP (do X finału włącznie);

·         gromadzenie funduszy dla fundacji "Wszystko dla dzieci";

·         przekazywanie książek polskich dla Polaków na wschodzie, na Litwę i Białoruś;

·         "Na ratunek" np. dla Darii;

·         zbiórka zabawek, książek dla dzieci z rodzin najuboższych;

·         zbiórka pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt;

·         "Prezent dla dziecka" - akcja "Głosu Pomorza";

·         fundusz i zabawki dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Boninie;

·         zbiórka odzieży dla uczniów z Dobrociech.

W roku szkolnym 1994/95 po 32 latach pracy zawodowej przechodzi na emeryturę T.H. Kozłowska (31.08.1995). Kadra pedagogiczna SP w Rosnowie była wyjątkowa. Tworzyli ją ludzie dążący do perfekcji i innowacyjni w działaniu. 

Szczególnym był rok szkolny 1995/96, w którym nauczyciele wdrożyli 6 innowacji pedagogicznych:

·         A. Greinert, J. Kaliska - "Edukacja klas I -III oparta na socjologii";

·         M. Mociun, A. Janiec - "Innowacja promująca zdrowie w kl. I - III";

·         T. Kozłowska - "Koncepcja modyfikacji programu nauczania WOS w kl. VIII z uwzględnieniem edukacji europejskiej",

·         G. Bojankowska-Zając -" Koncepcja pracy wychowawczej rozwijającej wielostronną aktywność";

·         I. Raczyńska - "Wpływ zanieczyszczenia środowiska na życie człowieka",

·         L. Górniak - "Koncepcja pracy z dokumentem bibliotecznym".

W następnych latach program edukacyjny wdrożyły:

·         J. Lachowska -" Inscenizacja jako metoda problemowa w kształceniu zintegrowanym" - 2000/2001;

·         T. Kozłowska - "Mój region - moja miejscowość(kl.IV-VI)"- 2001/2002;

·         L. Górniak - "Edukacja czytelniczo-medialna (kl.IV-VI)" - 2001/2002.

W roku szkolnym 2002/2003 wdrażają:

·         J. Kaliska - "Nauczanie ortografii w kształceniu zintegrowanym";

·         M. Bedryjowska - "Ochrona środowiska naszego regionu";

·         D. Sadowska - "Metoda projektów na zajęciach pozalekcyjnych, lekcyjnych i wychowawczych";

·         L. Adamska - "Wychowanie prorodzinne i seksualne w młodszym wieku szkolnym".

W miarę upływu lat pojawiają się nowe projekty:

·         Majówka z "Głosem Koszalińskim",

·         Dzień Ucznia utożsamiany z Dniem Wiosny,

·         Jasełka Bożonarodzeniowe,

·         Wystawy prezentujące tradycje świąteczne,

·         Dzień Europejski,

·         Dzień Ziemi.

Zamiast Dnia Kobiet młodzież chętniej świętuje Walentynki. Do nowych akcji należy również Sprzątanie Świata- Polska, różnorodne imprezy turystyczne, np. Rajdy Promieniste. Uczniowie reprezentują szkołę w wielu konkursach i olimpiadach, odnosząc ogromne sukcesy. Takim rokiem, pełnym laurów, był rok szkolny 1996/1997. Laureatami wojewódzkich eliminacji zostali: Sławomir Ambroziak- chemia, fizyka, matematyka, Magdalena Konieczna- język polski, biologia, konkurs "Ptaki i ptaszki polne", Konkurs Poezji i Prozy Lwowskiej, Emilia Luśnia- biologia, chemia, konkurs recytatorski "Ptaki i ptaszki polne", Dorota Hamala- fizyka, Joanna Włodarczyk- geografia. 

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym " Kangur" nagrody zdobyli: Katarzyna Hajduczenia, Maciej Górski i Łukasz Stawiarz. 

Doceniając pracę i osiągnięcia uczniów władze Gminy w Manowie utworzyły fundusz stypendialny " Wspieramy talenty", w ramach którego ufundowano stypendia dla wyżej wymienionych uczniów. Od tej pory corocznie młodzież szkolna , która osiągała znaczące sukcesy w konkursach, otrzymuje stypendia. 

W roku szkolnym 1997/1998 nastąpiło pożegnanie mgr B. Betlej (po 34 latach pracy) i B. Klepackiej (po 31 latach pracy zawodowej). Dyrektorem została mgr W. Staniszewska. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły za jej kadencji była wizyta Kuratora Oświaty J. Kotlęgi. Po roku pracy na tym stanowisku W. Staniszewska odeszła na emeryturę ( po 32 latach pracy). W r.szk.1998/1999 stanowisko dyrektora obejmuje mgr W. Kułak. 

W styczniu 1999r. w ramach programu "Internet w każdej gminie" oddano do użytku młodzieży pracownię internetową. Działo się to w obecności dowódcy JW 5069 mjr J.Krzyżanowskiego, wizytator H. Gduli, Przewodniczącego Rady Gminy w Manowie R. Kłosowskiego, członka Zarządu powiatu koszalińskiego R. Osiowego, nauczycieli i rodziców. W następnym roku szkolnym (1999/2000) dyrektorem szkoły została mgr E.Parchimowicz. 

Wśród uczniów i nauczycieli zdobywają popularność nowe konkursy:

·         Tabliczka Mnożenia (kl.II,III i VI)- pierwszą edycję przygotowały H.Blacha i A. Janiec; do kolejnych przygotowują uczniów nauczyciele Matematyki w tychże klasach;

·         Ogólnopolski Konkurs na Baśń i Pracę Literacką- organizowany przez Centrum Edukacyjno- Metodyczne w Katowicach - w szkole z inicjatywy i pod kierunkiem M. Mociun.

Na przełomie wieków do Szkoły Podstawowej w Rosnowie wkracza reforma edukacji. W roku szkolnym 2000/2001 zmniejszył się stopień organizacyjny szkoły: z ośmioklasówki przekształca się w 6 - klasową. Początkowo uczęszczają do niej uczniowie z Rosnowa, od r.szk. 2001/2002 dojeżdzają także dzieci z Wyszewa, Wyszeborza, Policka, Dęborogów oraz Manowa. 

Rok szkolny - 2001/2002 - nie różni się od poprzednich ani zaangażowaniem kadry nauczycielskiej, uczniów i rodziców w proces dydaktyczno - wychowawczo- opiekuńczy szkoły, ani zasięgiem sukcesów, które promowały szkołę w środowisku lokalnym:

·         XI'01- realizacja projektu "KOSZALIŃSKA WIEŚ BLIŻEJ EUROPY"- SP w Rosnowie zajęła I miejsce w powiecie koszalińskim; (J. Lachowska, T. Kozłowska, M. Mociun, L.Adamska, L.Górniak);

·         XII'01 - realizacja projektu " WYSTAWA BOŻONARODZENIOWA" ( J.Lachowska, M.Horniczan, A. Janiec, L.Adamska, M.Mociun, T.Kozłowska pod kier. L. Górniak);

·         I'02 - WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - akcja zorganizowana przez J. Lachowską;

·         III'02 - 6 edycja GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO - pod kier. D. Sadowskiej;

·         V'02 - DZIEŃ EUROPEJSKI - pod kier. T. Kozłowskiej;

·         V'02 - finały konkursów matematycznych: 1. MIĘDZYNARODOWEGO "KANGUR", 2. OGÓLNOPOLSKIEGO " TABLICZKA MNOŻENIA" - pod kier. H. Blachy i B. Perczyńskiej;

·         VI'02 - "KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA" - pod kier. L. Górniak i M. Mociun;

·         VI'02 - DZIEŃ ZIEMI - pod kier. M. Bedryjowskiej i D. Sadowskiej;

·         VI'02 - finały konkursów: 1. REGIONALNEGO MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO " O, KOSZALIŃSKA ZIEMIO MOJA", 2. MIĘDZYNARODOWEGO PLASTYCZNEGO " NASI RÓWIEŚNICY, NASZE MIASTA I REGIONY" - pod kier. L. Górniak i T. Kozłowskiej.

Do ważnej roli Szkoły Podstawowej w środowisku przyczyniły się działające na jej 

terenie organizacje oraz koła przedmiotowe i zainteresowań. Ich różnorodność świadczy o bogactwie oferty edukacyjnej szkoły i stanowi jedną z wielu, ważną, formę promocji SP w środowisku. Działając w szeregach organizacji i kół uczniowie rozwijają zdolności i zainteresowania, realizują swoje społecznikowskie pasje, uczą się współdziałania i współodpowiedzialności, przygotowują się do pełnienia przyszłych ról w społeczeństwie. Najliczniejszą organizacją, działającą w szkole od jej początków, był Związek Harcerstwa Polskiego

Jego członkowie uczyli się patriotyzmu, zasad dobego wychowania, kształtowali swoje zainteresowania, czuli się współgospoda rzami szkoły. Szczególnie ważnym etapem w działaniach ZHP była dekada lat 70-tych. Wówczas drużyny zuchowe i harcerskie działają bardzo prężnie: zdobywają stopnie i sprawności, organizują atrakcyjne formy wypoczynku, np.bale masowe, teatrzyk kukiełkowy, rozgrywki sportowe. Powstają drużyny specjalnościowe. 12.10.1970r. harcerze ze Szczepu im. Wł. Broniewskiego w Rosnowie uczestniczyli w spotkaniu z delegacją pionierów z dawnego NRD w obecności Komendanta Chorągwi w Koszalinie St. Literskiego i Komendanta Hufca R. Uliciego. Szczep harcerski brał udział w corocznych alertach ZHP. 

I tak:

·         VI Alert ZHP rozpoczął się 7.05.1970r. uroczystym otwarciem Izby Pamięci Narodowej przy SP w Rosnowie. Obecny był zastępca komendanta Chorągwi w Koszalinie M.Kocent.

·         VII Alert ZHP został zapoczątkowany wizytacją Szczepu przez władze oświatowe i Hufca ZHP. W czerwcu 1971r nad Jeziorem Rosnowskim odbyło się uroczyste przyrzeczenie i obietnica zuchowa.

W każdym roku harcerskim "śpiewające szóstki i zastępy" reprezentowały szkołę niejednokrotnie odnosząc sukcesy:

·         w 1971/72 - "śpiewające szóstki" zdobyły I miejsce w hufcu,

·         w 1972/73 - "śpiewające szóstki"- III miejsce, "śpiewające zastępy"-II .

W latach 70-tych Szczep ZHP liczył 5 drużyn zuchowych i 4 drużyny harcerskie. Szczepową była Wiesława Staniszewska. Tradycją stało się gromadzenie i przesyłanie funduszy na konto budowy Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Inną tradycją stała się zbiórka książek i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka. Organizowano tę akcję w ramach "Prezentu dla dziecka". 

W latach 80-tych szczep liczył 6 drużyn harcerskich i 6 drużyn zuchowych. Instruktorami byli nauczyciele i żołnierze służby zasadniczej z JW 5069. Szczepową była Jadwiga Chumek. W prasie ukazał się artykuł p.t. "List z Rosnowa", omawiający historię Szczepu ZHP przy Szkole Podstawowej w Rosnowie (r.szk. 1984/85). Autorką była W. Staniszewska. Zuchy i harcerze rosnowscy uczestniczyli w turniejach wiedzy obywatelskiej:

·         w 1973r - zajęli I miejsce w Hufcu Koszalin,

·         w 1988r - II miejsce.

12.10.1989r. w Klubie Garnizonowym w Rosnowie odbyła się uroczystość słowno- muzyczna z okazji Dnia Wojska Polskiego pod tytułem " Harcerze żołnierzom". Imprezę zorganizowały: J. Chumek, E. Hamala i J. Winiarczyk. Niestety, była to jedna z ostatnich akcji ZHP w murach szkoły. W latach 90- tych szczep harcerski przestał działać. 

Inną powszechną organizacją był- i nadal jest - Samorząd Uczniowski. Głównym jego zadaniem jest współorganizowanie życia młodzieży szkolnej. W przeszłości SU organizował lub współorganizował:

·         apele, np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czy "Świąteczne życzenia",

·         zbiórki zabawek i książek dla dzieci z Domu Dziecka,

·         zbiórki książek dla uczniów pochodzenia polskiego z dawnych Kresów Wschodnich( Litwa, Białoruś, Ukraina ),

·         organizacja Dnia Ucznia, Dnia Ziemi, Dnia Sportu Szkolnego,

·         organizacja zabaw karnawałowych, dyskotek,

·         organizacja akcji charytatywnych, np. WOŚP,

·         organizacja konkursów,

·         organizacja pomocy koleżeńskiej,

·         reprezentowanie szkoły,

·         udział członków SU w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.

Uczniowie realizowali swoje pasje działając w szeregach kół przedmiotowych i zainteresowań:

·      pogłębiali swoją wiedzę o Polsce, kształtowali uczucia patriotyczne,estetyczne, dumy z powodu bogactwa i piękna polskiej kultury oraz języka - koło polonistyczne, historyczne, geograficzne,       biologiczne, przyrodnicze, ekologiczne, literacko- plastyczne, katechetyczne, plastyczne, fotograficzne, sprawnych rąk, Liga Ochrony Przyrody,

·         zdobywali sposoby i metody zdrowego stylu życia - Klub "Wiewiórka" Polski Czerwony Krzyż,

·         rozwijali zainteresowania kulturą i gospodarką Europy Zachodnieji Wschodniej- koło europejskie i Towarzystwo Przyjażni Polsko - Radzieckiej,

·         propagowali ideę oszczędności - SKO - Spółdzielnia Uczniowska,

·         rozwijali pasje teatralne i muzyczne- koło recytatorskie, Chór, zespół wokalny, Teatr Lalek, Zespół Małych Form Teatralnych " Kameleon",

·         pogłębiali wiedzę z zakresu nauk ścisłych - koło matematyczne, chemi- czno- fizyczne,

·         rozwijali zainteresowania językami obcymi - koło języka rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego.

Na bieżąco z osiągnięciami techniki są członkowie koła komputerowego. W historii szkoły dwukrotnie wydawano gazetkę szkolną - "Kanapkę"i "Szkol-gatkę"- koło dziennikarskie.Ogromną popularnością cieszyły się zawsze zajęcia Szkolnego Koła Sportowego. Członkowie i opiekunowie organizacji szkolnych i kół przedmiotowych obok działalności statutowej włączali się do organizacji uroczystości i imprez na terenie szkoły i środowiska. 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROSNOWIE

·         Adamska Lidia od 1998

·         Bawolska Anna 1984-1990

·         Banaszak-Kostewicz Beata

·         Bedryjowska Małgorzata od 1989

·         Betlej Bogusława 1968-1997

·         Bielecki Roman 1995-1996

·         Biernacki Marian 1958-1962

·         Blacha Andrzej 1986-1994

·         Blacha Hildegarda od 1979

·         Błaszczyk Iwona 1999-2000

·         Bojankowska-Zając Grażyna 1993-2000

·         Bulikowska Stanisława 1961-1964

·         Bułas Urszula 2001-2002

·         Chruścicka Teresa

·         Chumek Jadwiga 1985-1990

·         Czajka J. 1958-1959

·         Dąbrowski Zygmunt 1950-1954

·         Drewniak Renata 1992-1993

·         Dzidko-Andersen Nelly 1983-1986

·         Falecka Irena 1965-1973

·         Fleszar Zdzisława 1970-1973

·         Florek 1956-1957

·         Garstka T. 1945-1948

·         Gawałkiewicz Bronisława 1994-2000, i od 2001

·         Głowacka Danuta 1981-1982

·         Gołembiewska Sławomira 1986-1990

·         Gołębiowska Renata 1989-1990

·         Górniak Leonarda od 1986

·         Granicka Tatiana (Kaławaj) 1956-1971

·         Greinert Anna 1981-1999

·         Grężlikowska Cecylia 1971-1975

·         Grężlikowski Henryk 1971-1974

·         Grzesiak Danuta 1980-1985

·         Hamala Elżbieta 1988-1999

·         Hawańczak Katarzyna 1992-1993

·         Horniczan Maria od 1997

·         Hotowy M. 1948-1951

·         Janiec Alina od 1986

·         Jaworska Ewa 1992-1993

·         Jędrysik Jerzy 1999-2000

·         Jonik Maria 1968-1971

·         Jurczuk Ewa 1997-1999

·         Jureczko Zuzanna 1979-1981

·         Jurek Beata 1994-1999

·         Kaleta Marzena ( Maluszczak, Gregorowicz) 1985-1993

·         Kaliska Jolanta od 1990

·         Kamińska Beata 1995-1998

·         Kamińska Krystyna 1971-1985

·         Kasprzykowski Leon 1962-1969

·         Kiełbińska R. 1958-1959

·         Kębrowska Aleksandra 1963-1968

·         Klepacka Brygida 1982-1997

·         Klimowicz Monika 1985-1989

·         Kobus Mikołaj od 2000

·         Kozłowska Teresa H. 1968-1995

·         Kozłowska Teresa(Marcak) od 1977

·         Kozłowski Józef 1981-1983

·         Kułak Waldemar 1998-1999

·         Lachowicz Romualda 1959-1960

·         Lachowska Julita od 1995

·         Lengier Leokadia 1971-1972

·         Łojewski Piotr od 2002

·         Maciaszek Krystyna 1975-1979

·         Maciaszek Tadeusz 1975-1979

·         Magnowska Ewa

·         Majewski Jacek 1990-1991

·         Maksymiuk Andrzej

·         Margraf Joanna od 2002

·         Mateńko Irena 1969-1971

·         Mociun Maria od 1986

·         Mural Mirosława 1993-1994Mróz Danuta 1957-1958

·         Oprzędek Stella 1954-1959

·         Parchimowicz Elżbieta od 1988

·         Pietras Edyta od 2001

·         Perczyńska Beata (Rocztejn) 1997-1999, od 2001

·         Plata Jan 1954-1955

·         Podskarbi Wioletta 1975-1986

·         Praszczałek Maria 1983-1990

·         Przybyła Mieczysława 1989-1993

·         Raczyńska Izabela 1992-2001

·         Rawska Weronika 1969-1971

·         Rekowska Jolanta 1987-1988

·         Rogalka Anetta od 2000

·         Sadowska Dorota od 1997

·         Siemianowska Urszula 1993-1994

·         Sowińska Katarzyna 1994-1996

·         Spóz Paulina 1988-1998

·         Stachowiak Artur 1990-1992

·         Staniszewska Wiesława 1974-1998

·         Stolarczuk Beata od 1993

·         Stolarczyk Helena 1969-1976

·         Stopczyńska Dorota od 2002

·         Szambowska Honorata 2001-2002

·         Szlagor Krystyna 1982-1986

·         Szmalec Ewa (Kaczor) od 1979

·         Szmarz Grażyna od 1990

·         Śliwa Agnieszka

·         Śliwa Grażyna 1976-1977, 1981-1986

·         Teofilak Dariusz od 1999

·         Walter Joanna (Dzierba) 1996-2000

·         Winiarczyk Julia 1982-1995

·         Wolska Marzena 1985-1990

·         Wolszczak T. 1955-1956

·         Woroch Renata

·         Żołędziowska Bożena 1956-1979

·         Żórawska Elżbieta 1981-1982


NAUCZYCIELE UCZĄCY W SP ROSNOWO W FILII W MANOWIE

·         Banaszak- Kostewicz Beata od 2001

·         Chruścicka Teresa od 2001

·         Kotowicz Danuta od 2001 2009

·         Gawałkiewicz Bronisława 2001/02

·         Łojewski Piotr 2002/03

·         Woroch Renata od 2001

·         Szambowska Honorata 2001/02

·         Żamojć Wiesław 2001/02

·         Cybulska Wanda 2002/03

 

KIEROWNICY SZKOŁY DYREKTORZY( od r.szk.1972/73)

·         Garstka T. 1945-1948

·         Hotowy M. 1948-1950

·         Dąbrowski Zygmunt 1950/51-1953/54

·         Oprzędek Stella 1954/55-1958/59

·         Biernacki Marian 1959/60-1961/62

·         Kasprzykowski Leon 1962/63-1968/69

·         Mateńko Irena 1969/70-1970/71

·         Grężlikowski Henryk 1971/72-1973/74

·         Żołędziowska Bożena 1974/75-1978/79

·         Betlej Bogusława 1979/80-1996/97

·         Staniszewska Wiesława 1997/98

·         Kułak Waldemar 1998/99

·         Parchimowicz Elżbieta od 1999 -2005

·         Kozłowska Teresa od 2005-2010

·         Margraf Joanna od 2010 -2021

           Woźniakiewicz Dorota 2021

 

WICEDYREKTORZY

·         Hamala Elżbieta 1991/92-1996/97

·         Greinert Anna 1997/98

·         Parchimowicz Elżbieta 1998/99

·         Kozłowska Teresa od 1999

·         Margraf Joanna 2005-2010

·         Magnowska Ewa 2010 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

·         Archocki Tadeusz

·         Biedulska Danuta

·         Cieślak Elżbieta

·         Chojnacka Bożena

·         Czajkowski Tadeusz

·          Chromiec Teresa

·         Hajkowicz Leokadia

·         Jakimiec Zofia

·         Jancik Jan

·         Kawiorska Lidia

·         Karaśkiewicz Maria

·         Kondziałka Maria

·         Labiś Czesław

·         Lewandowska Ewa

·         Łazuka Katarzyna

·         Nowacki Bolesław

·         Ostrowska Luba

·         Olak Emilia

·         Perczyńska Janina

·         Piórkowska Hanna

·         Szajner Beata

·         Tomaszewska Danuta

·         Wójt Barbara

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU RODZICIELSKIEGO (RADY RODZICÓW) przy Szkole Podstawowej w Rosnowie (od 1961/1962)

·         Pobuta Mieczysław

·         Filipiak Jan

·         Grzelecki Hieronim

·         Politowicz Eugeniusz

·         Denes Grażyna

·         Glapiak Bolesław

·         Burak Bolesław

·         Łęcki Leonard

·         Krasnoborski Mirosław

W lipcu 2006 roku w szkole wymieniono dach. Zamieniono stare eternitowe dachówki na blachodachówkę. Ostatecznie zniknął problem azbestu. Inwestycja kosztowała ponad 200 tys. zł i została sfinansowana przez Urząd Gminy w Manowie.

W grudniu 2006r. kolejne prace remontowe szkoły. Firma ISSO s.c. z Bydgoszczy wygrała przetarg ogłoszony przez Wójta Gminy Manowo na wymianę okien w szkole podstawowej w Rosnowie.

Historię szkoły opracowały: T. Kozłowska, H. Blacha, D. Woźniakiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Mociun 31-07-2012 16:52:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Łojewski 31-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Łojewski 23-03-2023 21:46:12